Witryna wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę mechanizmu cookies w swojej przeglądarce.

Aktualny tekst statutu NSZZ "Solidarność" Więcej informacji

Arrow up
Arrow down
0
0
0
s2smodern

Zgodnie z ustawą z 21 kwietnia 2005 r, o opłatach abonamentowych opłaty abonamentowe pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.
Opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych. Przy czym wskazać należy, iż wprowadzone zostało domniemanie, iż osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Rejestracja odbiornika

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu z 25 września 2007 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, rejestracji dokonuje się w placówkach operatora publicznego (urzędach pocztowych), w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe, z wyłączeniem agentów pocztowych. Odbiorniki podlegają zarejestrowaniu w terminie 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie. Dla realizacji wspomnianego obowiązku koniecznym jest posłużenie się specjalnym formularzem. W terminie 14 dni od dnia przyjęcia wniosku rejestracyjnego operator publiczny zawiadamia użytkownika o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego.
Opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny oraz telewizyjny, z tym, że niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez:
- osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność,
- podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej (w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji)
uiszcza się tylko opłatę jak za jeden odbiornik radiofoniczny i telewizyjny.
Gospodarstwem domowym, w rozumieniu przepisów omawianej ustawy, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie. Natomiast odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu.

Wysokość opłat w 2014 r.

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok albo za wybrane miesiące. Zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 7 maja 2013 r. wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2014, po uwzględnieniu zniżek, wynosi:
1) za używanie odbiornika radiofonicznego:
a) 5,90 zł za jeden miesiąc,
b) 17,00 zł za trzy miesiące,
c) 33,60 zł za sześć miesięcy,
d) 63,70 zł za rok kalendarzowy;
1) za używanie odbiornika telewizyjnego albo odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego:
a) 19,30 zł za jeden miesiąc,
b) 55,60 zł za trzy miesiące,
c) 110,00 zł za sześć miesięcy,
d) 208,45 zł za rok kalendarzowy.

Zwolnienie z abonamentu

Tematem najbardziej interesującym naszych czytelników będzie prawdopodobnie określenie zasad zwalniania od obowiązku ponoszenia opłat abonamentowych.
Zwalnia się od opłat abonamentowych:
1) osoby, co do których orzeczono o:
a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
b) całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), lub
c) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), lub
d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416)
2) osoby, które ukończyły 75 lat;
3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;
4) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB);
5) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
7) osoby:
a) które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.),
b) spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
c) bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416),
d) posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
e) posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252),
Zwolnienia te przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. Oznacza to, iż samo spełnienie kryterium przedmiotowego nie decyduje o zwolnieniu, istotne jest złożenie zawiadomienia w sprawie. Zgłoszenie takie realizowane jest na odpowiednim formularzu.
Pamiętać należy, iż osoby już korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić placówce pocztowej operatora zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.
W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Ustawodawca określił także, iż uiszczenie opłaty karnej nie zwalnia od obowiązku uiszczania bieżącej opłaty abonamentowej za okres od dnia stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Zwolnienie z abonamentu przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. Oznacza to, iż samo spełnienie kryterium przedmiotowego nie decyduje o zwolnieniu, istotne jest złożenie zawiadomienia w sprawie. Zgłoszenie takie realizowane jest na odpowiednim formularzu.

lotos paliwa 460

Więcej informacji: KLIKNIJ.

2019 04 18 scout

Więcej informacji: KLIKNIJ.

2019 05 21 gs384 385
Adres mailowy redakcji:
gazetasolidarna@gmail.com

Dziś 217

Wczoraj 235

Od sierpnia 2014 373917